Suchen

Privacy beleid

PRIVACY VERKLARING Exclusive Truckstyling
Exclusive Truckstyling gevestigd en kantoorhoudende te IJsselstein (3404LA ) aan de Edisonweg 11, hierna
te noemen “Exclusive Truckstyling” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met
persoonsgegevens van haar bezoekers. Exclusive Truckstyling verwerkt uw persoonsgegevens dan ook
zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de
A lgemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert
Exclusive Truckstyling u over de manier waarop Exclusive Truckstyling uw persoonsgegevens verwerkt en
hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de
diensten die door Exclusive Truckstyling worden aangeboden op www.exclusivetruckstyling.nl.
Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de
verwerking daarvan
1. Bestelling
Voor uw bestelling heeft Exclusive Truckstyling uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens
en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de
hoogte houden over uw bestelling. Exclusive Truckstyling verstrekt deze gegevens ook aan anderen
als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
A ls u op www.exclusivetruckstyling.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Exclusive Truckstyling
uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met
uw gegevens omgaan als Exclusive Truckstyling dat doet.
2. Uw account
In uw account op www.exclusivetruckstyling.nl slaat Exclusive Truckstyling onder andere de
volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres & aflever- en
betaalgegevens.
3. Klantenservice
U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we
gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we
bewaren. Exclusive Truckstyling registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats.
voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Exclusive Truckstyling gebruik van
een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens
gebruiken.
4. Nieuwsbrieven
u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Exclusive Truckstyling heeft
algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Exclusive
Truckstyling samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere
bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van
Exclusive Truckstyling meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via info@exclusivetruckstyling.nl.
5. Klantbeoordeling
Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn
voor andere bezoekers en of Exclusive Truckstyling over uw klantbeoordeling contact met u op mag
nemen. In voorkomend geval houdt Exclusive Truckstyling bij houden bij wie welke review schrijft
en uw reviews staan ook in uw account.
6. Verbetering van diensten Exclusive Truckstyling
Exclusive Truckstyling kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen
mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. A ls derden dat onderzoek voor
Exclusive Truckstyling uitvoeren, geeft Exclusive Truckstyling uw e-mailadres aan die derde om dat
onderzoek uit te voeren.
7. Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze
gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt
Exclusive Truckstyling deze gegevens net zoals die van andere klanten van Exclusive Truckstyling.
8. Social media
Op sommige plekken op www.exclusivetruckstyling.nl, kunt u met uw social media-account
inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Exclusive
Truckstyling krijgt geen toegang tot uw social media-account.
Artikel 2 Doorgifte aan derden
1. Exclusive Truckstyling geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Exclusive Truckstyling voor de in deze Privacy Verklaring
opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Exclusive Truckstyling een
overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een
verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Exclusive Truckstyling op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te
geven aan bevoegde instanties.
Artikel 3 Beveiliging van gegevens
1. Exclusive Truckstyling maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van
passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen
dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik
of de wijziging te voorkomen van de informatie die Exclusive Truckstyling ontvangt.
Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een
verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar
info@exclusivetruckstyling.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account.
Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van
de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het
website.
Artikel 5 Cookies
1. Het is mogelijk dat Exclusive Truckstyling tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party
session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of
om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-
functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden
gewijzigd. Sommige functies op www.exclusivetruckstyling.nl werken mogelijk niet meer indien uw
computer geen cookies kan ontvangen.
Artikel 6 Aansprakelijkheid Exclusive Truckstyling
1. Exclusive Truckstyling heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw
persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die
Exclusive Truckstyling verwerkt ten behoeve van www.exclusivetruckstyling.nl. Exclusive
Truckstyling accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking
en/of inhoud van) websites of diensten van derden.
Artikel 7 Bewaartermijn
1. Exclusive Truckstyling bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw
laatste bezoek aan www.exclusivetruckstyling.nl, tenzij Exclusive Truckstyling op grond van een
wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.
Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring
1. Exclusive Truckstyling behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke
aanpassing zal via www.exclusivetruckstyling.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen
gebruik te maken van www.exclusivetruckstyling.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde
Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en
www.exclusivetruckstyling.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 25-05-2018.

Filters
Sort
display